Harvard Business Pulishing Education gồm 3 mảng

hoạt động: Higher Education, Corporate

Learning và Harvard Business Review

- Phương pháp giảng dạy Case Method

- Hệ thống đề cương chuẩn mực

- Thư viện các tình huống

Tham gia vào cộng đồng CBI để kết nối và cập nhật nhanh chóng về chương trình học,

chính sách ưu đãi và các hoạt động trải nghiệm của chúng tôi.