Harvard Business Pulishing Education thuộc

sở hữu của Harvard University, gồm 3 mảng

hoạt động: Higher Education, Corporate

Learning và Harvard Business Review

Hơn 100 năm hình thành và phát triển với đội ngũ Giáo sư và cộng đồng sinh viên ưu tú, góp phần định hình và phát triển các doanh nghiệp trên toàn cầu.

- Phương pháp giảng dạy Case Study

- Hệ thống đề cương chuẩn mực

- Thư viện các tình huống

Tham gia vào cộng đồng CBI để kết nối và cập nhật nhanh chóng về chương trình học,

chính sách ưu đãi và các hoạt động trải nghiệm của chúng tôi.